Betingelser for brug af Dechra Veterinary Products' Website
(“Betingelserne”)

DEFINITIONER

Dette website (“Dechra Veterinary Product”) ejes og administreres af Dechra Veterinary Products Limited (“DVP”).

Termerne “DVP” “vi”, “os” og “vores” betyder den juridiske enhed, når de anvendes i disse betingelser..

Termerne “du” “din” og “dine” betyder enhver bruger af dette website, når de anvendes i disse betingelser.

AFTALE

Adgang til og brug af dette website og de oplysninger, materialer og tjenester, som er tilgængelige via websitet, er underlagt alle gældende love og bestemmelser samt disses betingelser.

Når du er på websitet, accepterer du disse betingelser, som udgør en juridisk bindende aftale. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, bedes du forlade websitet.

Disse betingelser kan fra tid til anden blive ændret af os, uden særlig forudgående meddelelser til dig. De opdaterede betingelser lægges op på websitet, og du bør altid gennemlæse dem, inden du bruger websitet, for at sikre, at du forstår de betingelser, under hvilke du får adgang til dette website. Hvis du ikke kan komme ind på betingelserne via Internettet, kan vi sende dig en kopi af de seneste betingelser pr. e-mail efter anmodning.

ADGANG TIL DETTE WEBSITE (ELLER DELE HERAF) OG BRUG AF INFORMATION, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, SOM LEVERES VIA DETTE WEBSITE (ELLER DELE HERAF), MÅ IKKE FINDE STED, OG ER FORBUDT, HVIS SÅDAN ADGANG ELLER BRUG STRIDER MOD GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER.

TJENESTER OG INFORMATIONER

Medmindre andet er anført, er dette website kun til oplysning.

EJERSKAB

Medmindre andet er anført, er dette website samt websitets udformning, tekst, indhold, valg og strukturering af elementer, layout, grafik, design, kompilering, magnetiske oversættelse, digitale konvertering og andre forhold (“immaterielle rettigheder”) vedrørende dette website beskyttet i henhold til gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder (herunder men ikke begrænset til intellektuel ejendom) og tilhører DVP, eller materialet er inkluderet med tilladelse fra rettighedshaveren og er beskyttet i henhold til ophavsrets- og varemærkelovgivningen. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

Du opnår ikke ejerskab af sådanne immaterielle rettigheder, som ses via dette website. Medmindre andet er anført, må disse immaterielle rettigheder ikke bruges, kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, ændres, vises, postes eller sendes i nogen form eller på nogen måde, herunder beskyttet mod elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Der gives hermed tilladelse til, i nødvendigt omfang, lovligt at gå ind på og bruge dette website og/eller informationer, materialer og/eller tjenester, som er tilgængelige på dette website, til at vise, downloade, gemme og udskrive en papirkopi af dele af websitet alene til personlig brug under forudsætning af, at du ikke ændrer materialet, og at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre immaterielle rettigheder, som er indeholdt i materialerne. Denne tilladelse bortfalder automatisk, hvis du overtræder en eller flere af disse betingelser. Efter bortfald af tilladelsen skal du straks destruere alt downloadet, samt gemt eller udskrevet materiale

VAREMÆRKER

DVP-navnet og -logoet samt alle produktnavne, sidehoveder, brugerdefineret grafik, knap-ikoner, varemærker, servicemærker og logoer, som vises på dette website, er varemærker (både registrerede og ikke-registrerede) tilhørende DVP ("Mærkerne"). Alle andre varemærker, produktnavne, firmanavne og logoer, som nævnes, vises, citeres eller på anden måde anføres på websitet, tilhører deres respektive ejere. Du accepterer, ikke at vise eller bruge mærkerne på nogen måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du accepterer, ikke at vise eller bruge varemærker, produktnavne, firmanavne, logoer, servicemærker tilhørende andre ejere uden forudgående skriftlig tilladelse fra sådanne ejere. Brug eller misbrug af mærkerne eller andre varemærker, produktnavne, firmanavne, logoer og servicemærker eller andet materiale indeholdt heri er udtrykkeligt forbudt, medmindre det foreligger skriftlig aftale.

ANSVARSFRASKRIVELSE AF HYPERLINKS

Dette website kan indeholde links til website, som administreres af virksomheder og personer uden tilknytning til DVP. Et link til anden website betyder ikke, at DVP godkender, støtter eller påtager sig noget ansvar for det pågældende website, dens indhold eller brug, eller brugen af produkter og tjenester, som gøres tilgængelige via websitet.

Vi er hverken ansvarlig for handlinger, indhold, nøjagtighed, meningstilkendegivelser, fortrolighedspolitikker, produkter eller tjenester, som leveres via disse links eller gøres tilgængelige via disse ressourcer eller vises på sådanne websites, eller for skader eller tab, som enten direkte eller indirekte er forårsaget eller påstås at være forårsaget af din brug af sådanne websites.

Sådanne websites undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke af os for nøjagtighed, fuldstændighed eller overholdelse af gældende love og bestemmelser. Vi fremsætter ikke nogen erklæringer eller giver nogen garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede eller på anden måde, om andre websites, som du måtte tilgå via dette website, indholdet heraf eller de produkter og/eller tjenester, som gøres tilgængelige via sådanne websites. Hvis du beslutter dig for at forlade vores websites og gå ind på de andre websites, er det på egen risiko. Alle regler, politikker (herunder fortrolighedspolitikker) og procedurer for sådanne websites gælder for dig, mens du er på disse websites.

LINKS FRA ANDRE WEBSITE

Links til dette websites uden vores skriftlige tilladelse er forbudt. Uanset eventuel tilladelse til at linke til dette websites er det forbudt at linke til andre sider end DVP's startside. Personer, som giver adgang til dette websites via link fra en andet website, er eneansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, meningstilkendegivelser, fortrolighedspolitikker, produkter eller tjenester, som findes på eller gøres tilgængelige via kilde-websitet og for eventuelle fremsatte erklæringer eller givne indtryk af enheden.

Tilladelse fra os til at linke til dette website gives, uden at vi påtager os noget ansvar vedrørende sådanne links, og vi fraskriver os hermed ethvert ansvar. Vi forbeholder os til enhver tid ret til, at trække eventuelle tilladelser til at linke til dette website tilbage uanset årsag.

Personer, som giver adgang til eller information vedrørende dette website, enten via link eller på anden måde, er ansvarlig for at gøre den person, som får sådan adgang eller information, bekendt med disse betingelser. Hvis dette ikke sker, medfører det ikke noget ansvar for os.

SAMTYKKE TIL DATABESKYTTELSE

Når du acceptere disse betingelser, accepterer du også betingelserne i vores Fortrolighedspolitik.

Alle meddelelser og alt materiale, som du poster eller overfører til os via Internettet er og behandles som ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Efter overførsel af personoplysninger til os giver du udtrykkeligt tilladelse til, at vi kan videregive og/eller bruge sådanne oplysninger til lovlige formål.

Det er strengt forbudt at poste eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, som kunne udgøre eller tilskynde til en adfærd, som ville blive anset for et strafbar handling eller lovovertrædelse.

Vi forbeholder os ret til at overvåge din kommunikation med os enten via e-mail, telefax eller andre fremsendelsesmåder med henblik på kvalitetskontrol, sikkerhed og andre forretningsmæssig behov.

Uanset ovenstående behandles alle personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med dette website, i henhold til vores Fortrolighedspolitik.

INGEN GARANTIER

VI FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE DETTE WEBSITE ELLER DENS INDHOLD, SOM VI HAR MODTAGET SOM DET ER OG FORELIGGER. VI FRASKRIVER OS ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGSBARHED, KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, VEDRØRENDE DETTE WEBSITE OG EVENTUELLE WEBSITES, HVORTIL DER LINKES. VI FREMSÆTTER HELLER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FOR, OM DE OPLYSNINGER, SOM ER TILGÆNGELIGE VIA DETTE WEBSITE ELLER WEBSITES, HVORTIL DER LINKES, ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE ELLER OPDATEREDE. DU ACCEPTERER, AT VORES EJERE, MEDARBEJDERE, DIREKTØRER OG ANDRE REPRÆSENTANTER SKAL HAVE FORDEL AF DENNE BESTEMMELSE.

Det er dit ansvar at vurdere (eller indhente et professionelt råd om) nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle oplysninger, erklæringer, meninger og andet materiale på dette website eller enhver website, hvortil der linkes.

Dine eventuelle lovbestemte rettigheder som forbruger påvirkes ikke af disse bestemmelser, og vi forsøger ikke at udelukke eller begrænse ansvar for bevidst urigtige oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

I den udstrækning, det er tilladt ved gældende lov, fraskriver vi os på vegne af vores medarbejdere og frivillige ethvert ansvar for alle tab og udgifter af enhver art, uanset hvordan de er opstået, herunder uden begrænsning alle direkte, indirekte eller dokumenterede skader, pønalerstatning, følgeskader, tab af brug, tab af data, tab forårsaget af virus, tab af indkomst eller fortjeneste, tab af eller skade på ejendom, krav fra tredjemand eller andre tab af enhver art, også selvom vi er blevet informeret om risikoen for sådanne tab eller skader, som måtte opstå som følge af, eller i forbindelse med, brugen af dette website eller enhver website, hvortil der linkes.

GODTGØRELSE OG FRIGØRELSE

Du accepterer at godtgøre, frigøre og skadesholde os og vores medarbejdere, direktører, agenter og repræsentanter i forbindelse med ethvert krav, ansvar, udgift eller forlangende, herunder advokatsalærer, som følge af din misligholdelse af disse betingelser eller din adgang til eller brug af dette website eller oplysninger, materialer, produkter eller tjenester, som er tilgængelige via dette website.

ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE

Vi forbeholder os ret til at ændre, redigere, slette, afbryde eller nedlægge dette website (eller en del heraf) enten midlertidigt eller permanent og/eller information, materialer, produkter og/eller tjenester, som er tilgængelige via dette website (eller en del heraf) med eller uden forudgående varsel. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjemand for sådan ændringer, redigering, sletning, afbrydelse eller nedlæggelse af dette website.

HELE AFTALEN

Disse betingelser indeholder hele aftalen mellem dig og os vedrørende dette website, og ingen erklæring, udtalelse eller tilskyndelse, hverken mundtlig eller skriftlig, som ikke er indeholdt heri, skal binde nogen af parterne til denne aftale. Hvis en del af disse betingelser skulle blive fundet ugyldig af en kompetent domstol, uanset årsag, skal dette ikke påvirke gyldigheden af den resterende del, som skal forblive fuldt gyldig og gældende, som om den ugyldige del af disse betingelser var blevet fjernet. Vores manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse betingelser skal ikke anses som en opgivelse af en sådan bestemmelse eller af retten til at håndhæve bestemmelsen.

LOVVALG OG VÆRNETING

Disse betingelser er udarbejdet i henhold til engelsk lov, og dette websites administreres fra England. Adgang til eller brug af dette website eller information, materiale, produkter og/eller tjenester på websitet kan være forbudt i henhold til lovgivningen i visse lande eller retsområder. Du er ansvarlig for overholdelse af alle gældende love i det land, hvorfra du tilgår dette website. Vi fremsætter ingen erklæringer om, at oplysningerne heri er hensigtsmæssige eller tilgængelige for brug på noget sted.

Du accepterer, at domstolene i England og Wales har eksklusivt værneting ved afgørelse af alle eventuelle tvister eller krav, som måtte opstå som følge af, eller i forbindelse med, dette website, og at lovgivningen i England og Wales skal regulere sådanne tvister eller krav. Vi forbeholder os dog ret til at anlægge søgsmål i ethvert retsområde, hvor vi mener, at krænkelse af denne aftale finder sted eller er opstået.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse betingelser eller andre forhold, kan du kontakte os ved at skrive til Sansaw Business Park, Hadnall, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4AS eller sende en e-mail til info.dk@dechra.com.

© Copyright 2017 DVP - alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af dette website, enten helt eller delvist, i nogen form eller på noget medie uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra DVP er forbudt.

keyboard_arrow_up